PRIVACY POLICY

Privacy Policy versie 2019.1   

Stichting Arkada Nederland

Persoonsgegevens worden ten alle tijde slechts opgeslagen, indien u een product en/of dienst afneemt van Stichting Arkada Nederland of indien u hier expliciet toestemming voor hebt gegeven. Persoonsgegevens worden opgeslagen door:

 

Ondernemer:                          Cindy Oosterkamp en/of Yvonne Boertjes

Onderneming:                        Stichting Arkada Nederland

Bezoekadres:                         Staverdenhoek, 12, 7546 GG Enschede, Nederland

E-mail:                                    info@stichtingarkadanederland.nl

Telefoonnummer:                  +31 (0) 6 2746 8575

KvK-nummer:                        75043920

Stichting Arkada Nederland, hierna te noemen SAN,  is verantwoordelijk voor de naleving van de “Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)”, het voeren van de administratie van klanten en de administratie voor analyse- en marketingdoeleinden. SAN is verantwoordelijke in de zin van de AVG. SAN is verantwoordelijke voor alle gegevensverwerking namens SAN, waaronder de websites www.stichtingarkadanederland.nl, www.arkada-webshop.nl, www.arkada-specialisten.nl, www.pobyc.nl

SAN verzamelt en verwerkt persoonsgegevens voor de uitvoering van de overeenkomst, de administratie van cliënten / cursisten, de uitvoering van de verkoopovereenkomst, het incasseren van betalingen, de klantenservice, de website, persoonlijke marketing en om te voldoen aan wettelijke verplichtingen.

De door SAN opgeslagen persoonsgegevens dienen voornamelijk ter uitvoering van de overeenkomst met betrekking tot de levering van een product en/of dienst door SAN. Zonder deze gegevensverstrekking is het niet mogelijk voor SAN om de overeenkomst uit te voeren.

SAN gaat met de grootst mogelijke zorgvuldigheid om met uw persoonsgegevens en doet er alles aan om uw gegevens veilig op te slaan. Eventuele datalekken worden ten alle tijde gemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens en bij de betrokkenen van wie de persoonsgegevens mogelijk in gevaar zijn gekomen. Bij een data lek neemt SAN altijd de passende maatregelen om de betrouwbaarheid van de website te waarborgen.

Indien u van mening bent dat uw persoonsgegevens op onjuiste wijze worden gebruikt, verkregen zijn of ten onrechte worden opgeslagen, en het is voor u ondanks herhaaldelijk verzoek niet mogelijk uw gegevens te verwijderen, kunt u te allen tijde een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Door SAN worden de volgende persoonsgegevens van u opgeslagen:

voor de uitvoering van de overeenkomst ten behoeve van de geleverde dienst: uw naam, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer en/of e-mailadres, krp nummer, btw nummer, kvk nummer, certificaatnummer

  • voor de uitvoering van de overeenkomst ten behoeve van het te leveren product: uw naam, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer en/of e-mailadres, btw nummer, kvk nummer
  • voor het betalen en afhandelen van de facturen: uw naam, adres, postcode, woonplaats, e-mailadres, btw nummer, kvk nummer, bankrekeningnummer;
  • voor de aanvraag van een vrijblijvende offerte: uw naam, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer en/of e-mailadres;
  • voor het behandelen van vragen en klachten: naam, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer en/of e-mailadres;

Persoonsgegevens worden nooit langer opgeslagen dan strikt noodzakelijk en zijn voor u te allen tijde in te zien, te wijzigen en te verwijderen.

Indien gebruik wordt gemaakt van foto’s of andere afbeeldingen waarop natuurlijke personen zijn afgebeeld, vraagt SAN altijd eerst toestemming aan degene van wie de foto of afbeelding wordt geplaatst. Inzien, wijzigen en verwijderen (het recht om vergeten te worden daaronder begrepen) en het intrekken van de gegeven toestemming is mogelijk middels een ondubbelzinnige verklaring gericht aan info@stichtingarkadanederland.nl

Uw persoonsgegevens worden in ieder geval verwijderd:

in het geval van de uitvoering van de overeenkomst: 7 jaren na beëindiging van de overeenkomst ten behoeve van mogelijk toekomstige overeenkomsten, tenzij u expliciet toestemming heeft gegeven de persoonsgegevens langer op te slaan of indien de gegevens langer bewaard moeten worden op grond van een wettelijke regeling of bepaling

  • in het geval van het betalen en afhandelen van de facturen: 7 jaren na het betalen van de betreffende factuur, ten behoeve van het voldoen aan de wettelijke verplichting van de Belastingdienst
  • in het geval van het behandelen van vragen en klachten: na het tot tevredenheid oplossen van de klacht;
  • in het geval van de aanvraag van een vrijblijvende offerte: 60 dagen na het versturen van de vrijblijvende offerte

Voor het juist laten verlopen van de overeenkomst kan SAN gebruik maken van een aantal externe partijen die mogelijk ook inzicht krijgen in uw gegevens. Waaronder bijvoorbeeld een boekhouder, accountant of verwerker van verkoopovereenkomsten. In ieder geval zullen zij de gegevens opslaan voor zolang als dit nodig is voor de uitvoering van hun werk. In geen geval zullen de persoonsgegevens worden gebruikt voor andere doeleinden dan de werkzaamheden voor SAN, tenzij hiervoor expliciet om toestemming is gevraagd aan de betrokkene. Op alle externe overdrachten van persoonsgegevens zijn Verwerkers overeenkomsten van toepassing.

Tot slot zijn er Verwerkers overeenkomsten gesloten met externe partij(en) ten behoeve van de uitvoering van de overeenkomst. Indien het voor de uitvoering van de overeenkomst noodzakelijk is bijzondere persoonsgegevens te verwerken, wordt altijd expliciet toestemming aan u gevraagd.

Indien u meer informatie wilt over met welke externe partijen uw persoonsgegevens worden verwerkt, kunt u een e-mail sturen naar info@stichtingarkadanederland.nl.

Het staat SAN vrij een zwarte lijst aan te maken met betrekking tot persoonsgegevens van personen die het vertrouwen van SAN ernstig hebben beschaamd. De zwarte lijst wordt onbeperkt bewaard en is slechts inzichtelijk voor een zeer beperkte groep werknemers van SAN. De zwarte lijst wordt bewaard, tevens voor toekomstige aanbiedingen van SAN. In ieder geval worden opgenomen op de zwarte lijst, personen die ondanks herhaaldelijk verzoek niet voldoen aan enige betaalverplichting van SAN.